گروههای محصولات

بانه در گذر زمان

بانه در گذر زمان
قدمت بانە بە واسطە کوهها و چشمەها و رودهای چهار فصل آن بە صدها سال پیش بر میگردد آن زمان کە این شهر (بەڕۆژە) خواندە میشد بە اسم آفتاب یا شهری رو بە آفتاب 
اما آنچە کە در کتابها راجع بە این شهر درج شده است در واقع قدیمیترینش بر میگردد بە 1400 سال پیش و حملە اعراب بە ایران و گذر از دروازە جلولا (شهری در کردستان عراق ) . بانە بە واسطە دژ محکم و موقعیت جغرافیایی خاصی کە داشت بعد از چندین ماه مقاومت ضمن گفتگو با فرماندهان لشکر اسلام داوطلبانە بە دین اسلام گرویدند و ازین پس حاکمان بانە بە لقب اختیارالدینی شناختە میشدند .
دیگری در کتاب شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان نوشتە جون بارک و اشتن متز ترجمە ذبیح اللە منصوری بە شیر مردی از کردستان  کە منظورنویسندە  از سارو بیرە قهرمان و پهلوان بانە ای و در نهایت یکی از فرماندهان لشکر ایران در چنگ چالدران اشارە شدە است 
این شهر در جریان جنگ تحمیلی تا مرز ویرانی کامل پیش رفت اما امروزە یکی از قطبهای گردشگری و تجارت در سطح منطقە و حتی جهانی بە شمار می آید 
اگر زمانی بە واسطە جغرافیا و چشم انداز زیبایش در اردیبهشت و منظرە کوههای آربابا و بابوس شناختە میشد همینطور  با خط مقدم جبهە در جنگ تحمیلی مترادف بود امروزە بە دلیل ورود تجار و بازرگانان این شهر بە بهترین و کلان ترین کارخانەها در کشورهای صنعتی و اخذ نمایندگی معتبرترین مارکها و ساخت پاساژها و مغازەهای متناسب در شهر همینطور تلفیق مهمان نوازی سنتی با متد روز فرهنگ سازی صنعت توریسم سر آمد تمام شهرهای تجاری منطقە و کشورگشتە است
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:
Email:
نظر:
Captcha